วันที่ 11 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวกนกวรรณ มณีวงศ์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS

act15sep61 01
วันที่
11 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวกนกวรรณ มณีวงศ์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการโดยสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร
act15sep61 02act15sep61 03

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางสาวกนกวรรณ มณีวงศ์ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี เข้าร่วมประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ณ ห้องประชุมซุ้มกอ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการโดยสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร