วันที่ 11 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางพรพรรณ บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ,น.ส. ศิริพร วังยาว และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

act16sep61 01

วันที่ 11 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางพรพรรณ บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ,น.ส. ศิริพร วังยาว และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พิษณุโลก80 ฤดูฝน 2561 เขตอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางพรพรรณ บุสสกร หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ ,น.ส. ศิริพร วังยาว และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว พิษณุโลก80 ฤดูฝน 2561 เขตอำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร
act16sep61 02act16sep61 03act16sep61 04