วันที่ 10 -11 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.ณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม

act18sep61 01
วันที่
10 -11 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.ณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ( Pre Audit ) สำหรับเกษตรกร T2 โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.ณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ( Pre Audit ) สำหรับเกษตรกร T2 โครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ณ ตำบลไทรงาม อำเภอไทรงาม ตำบลหนองหลวง อำเภอลานกระบือ ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร
act18sep61 02act18sep61 03act18sep61 04