วันที่ 12 - 14 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมสัมมนา "ทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวของกรมการข้าว"

act22sep61 01
วันที่
12 - 14 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมสัมมนา "ทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวของกรมการข้าว"

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนางสาวปาริชาติ ภู่สอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมสัมมนา "ทิศทางการวิจัยพัฒนาและส่งเสริมการผลิตข้าวของกรมการข้าว" ร่วมงานเกษียณอายุราชการของข้าราชการกรมการข้าว และร่วมแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คนใหม่ นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ณ โรงแรมมาริไทม์ ปาร์ค แอนด์ สปา รีสอร์ท จังหวัดกระบี่
act22sep61 02act22sep61 03act22sep61 04act22sep61 05act22sep61 06