เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวตามระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

act26 1 550
วันที่
29 สิงหาคม 2560  เจ้าหน้าที่
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวตามระบบคุณภาพมาตรฐาน
GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี และนายตะวัน ถาวร ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวตามระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS) ร่วมกับเกษตรตำบลอำเภอลานกระบือ ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านลานตาบัว หมู่5 ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
act 26 2 550
act 26 3 550