วันที่ 18 กันยายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี 2561

act23sep61 01
วันที่ 18 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.เกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ น.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี 2561 ณ กลุ่มบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย น.ส.เกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ น.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ น.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี 2561 ณ กลุ่มบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
act23sep61 02act23sep61 03act23sep61 04

act23sep61 05