วันที่ 21 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดประชุมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP

act29sep61 01
วันที่ 21 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดประชุมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว
GAP

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยกลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี จัดประชุมเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ในนาแปลงใหญ่ ปี 2561 ซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โรงสีเกียรติบุญครอง และตัวแทนกลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์และผู้ผลิตข้าว GAP ในนาแปลงใหญ่ จำนวน 35 ราย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
act29sep61 02act29sep61 03