วันที่ 24 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางญาณิฐา ศรีมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ

act30sep61 01
วันที่ 24 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางญาณิฐา ศรีมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรรณี พวงมาลี เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน และนางญาณิฐา ศรีมณี นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐ จังหวัดกำแพงเพชร ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 1 สำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร จัดโดยสำนักงานคลังจังหวัดกำแพงเพชร
act30sep61 02act30sep61 03