วันที่ 24 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และน.ส.นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเก็บข้อมูลงานวิจัยทดลองการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศท

act34sep61 01
วันที่
24 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และน.ส.นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเก็บข้อมูลงานวิจัยทดลองการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และน.ส.นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเก็บข้อมูลงานวิจัยทดลองการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปีที่ 2 รอบที่ 3 ช่วงก่อนเก็บเกี่ยว ณ พื้นที่กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
act34sep61 02act34sep61 03act34sep61 04