วันที่ 27 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ชี้แจ้งหลักเกณฑ์การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ชั้นพันธุ์ขยาย

act35sep61 01
วันที่
27 กันยายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ชี้แจ้งหลักเกณฑ์การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ชี้แจ้งหลักเกณฑ์การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ชั้นพันธุ์ขยาย และชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝน 2561 ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์บ้านตะเคียงงาม ต.โพธิ์ทอง อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร
act35sep61 02