วันที่ 27 กันยายน 2561 โดย รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ประธานตรวจการจ้าง ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร พร้อมให้คำแนะนำและตรวจรายละเอียดแบบการก่อสร้างได้แก่แบบผังสุขาภิบาล,ผังถนนในโครงการ,ผังประปา และผังไฟฟ้าบ

act36sep61 01
วันที่
27 กันยายน 2561 โดย รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ประธานตรวจการจ้าง ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร พร้อมให้คำแนะนำและตรวจรายละเอียดแบบการก่อสร้างได้แก่แบบผังสุขาภิบาล,ผังถนนในโครงการ,ผังประปา และผังไฟฟ้าบริเวณ

 วันที่ 27 กันยายน 2561 โดย รองอธิบดีกรมการข้าว นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล ประธานตรวจการจ้าง ติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร พร้อมให้คำแนะนำและตรวจรายละเอียดแบบการก่อสร้างได้แก่แบบผังสุขาภิบาล,ผังถนนในโครงการ,ผังประปา และผังไฟฟ้าบริเวณ โดยมีผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว นายวัฒนชัย สุภา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ,ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นายวันชัย ธงชัย , นายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ ผู้ประสานงาน, นายเรวัตร อินทรา นายวิริยะ หริตวร ผู้ควบคุมการก่อสร้าง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และตัวแทนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด ร่วมให้การต้อนรับและรายงานผลความคืบหน้าการก่อสร้างและปัญหาอุปสรรค ณ สถานที่ก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
act36sep61 02act36sep61 03act36sep61 04act36sep61 05act36sep61 06act36sep61 07act36sep61 08act36sep61 09act36sep61 10act36sep61 11act36sep61 12act36sep61 13act36sep61 14act36sep61 15act36sep61 16act36sep61 17act36sep61 18act36sep61 19act36sep61 20act36sep61 21