เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดของโครงการผลิตข้าวครบวงจร ปี 2560 นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่

act28 1 550
วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดของโครงการผลิตข้าวครบวงจร ปี 2560 นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  โดย นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวอโนทัย มังโส ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดของโครงการผลิตข้าวครบวงจร ปี 2560 นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ เพื่อกำหนดพันธุ์ข้าวที่ทางตลาดต้องการ และที่ตั้งของโรงสีที่ต้องการจับคู่กับกลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ปี 2560

act28 2 550
act28 3 550