เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารหลักสูตร “การปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมการข้าวและหน่วยงานในกรมการข้าว”

act29 1 550
วันที่
29 - 31 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารหลักสูตร
“การปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมการข้าวและหน่วยงานในกรมการข้าว”

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และนางสาวดวงกมล เพียรวิทยา พนักงานพิมพ์ ส4 เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารหลักสูตร “การปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมการข้าวและหน่วยงานในกรมการข้าว” ณ โรงแรม ไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายเกรียงไกร พันธุ์วรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการข้าว บรรยายภาพรวมภารกิจศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รายงานผลการสำรวจเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐระดับกรม ประจำปี 2559 ผลการประเมินจากผู้ประเมินโดย ส่วนมาตรฐานสถาปัตยกรรมองค์กร สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ อยู่ในกลุ่ม Raising Star (กลุ่มที่มีการพัฒนาเว็บไซต์ให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐจากปี 2558 ในระดับการโตสูงมาก) มีเจ้าหน้าที่ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าว ศูนย์วิจัยข้าว เข้าร่วมสัมมนา จำนวน 125 คน
act29 2 550
act29 3 550