เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมการตรวจติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี2560

act30 1 550
วันที่
31 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร
ร่วมการตรวจติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี2560

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางสาวอโณทัย มังโส และ นางสาวนัทธิญา ตะวัน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมการตรวจติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี 2560 ของคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พลเอกทรงบุญ วุฒิวงศ์) ณ กลุ่มเกษตรกรทำไร่แม่กาษา ม.3 ต.แม่กาษา อ.แม่สอด จ.ตาก

act30 4 550
act30 3 550