วันที่ 1 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดตาก

act01 1 550

วันที่ 1 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดตาก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  วันที่ 1 กันยายน 2560 นางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ แทน ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ในฐานะข้าวจังหวัดตาก เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จังหวัดตาก ศาลากลางจังหวัดตาก
act01 2 550
act01 3 550