ประชุมแนวทางกฎหมายด้านการเกษตร

main23032560

23-24 มี.ค. 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  ร่วมฟังแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายด้านการเกษตร

page1 23032560

page2 23032560

page3 23032560

    เมื่อวันที่ 23-24 มีนาคม พ.ศ. 2560  นายวันชัย  ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  พร้อมกับ นายกิจเรวัช  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  นายเชิงชน  มุ่งสวัสดิ์  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นางสาวเศิณี  แก้วมาลา  นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ  นายอำนาจ  เขียวยิ่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  และนายพีรวิชกร  เมธประสพสันต์  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมการประชุมมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนของคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานให้เป็นไปตามกฎหมายด้านการเกษตรและระบบการตรวจสอบคุณภาพสินค้าเกษตรและการขับเคลื่อนการผลิตเมล็ดพันธุ์ควบคุมข้าวเปลือกให้ได้มาตรฐานเพื่อยกระดับคุณภาพข้าวไทย ณ โรงแรมท็อปแลนด์  อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก  และ บริษัท คูโบต้าทั่งทองพิจิตรจำกัด อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร

 

เกศิณี  แก้วมาลา : เขียน/ถ่ายภาพ