วันที่ 5 กันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าวกข29และข้าวพันธุ์กข49 ฤดูฝนปี2560

 act03 01 550

วันที่ 5 กันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าวกข29และข้าวพันธุ์กข49 ฤดูฝนปี2560

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยคณะกรรมการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าวกข29และข้าวพันธุ์กข49 ฤดูฝนปี2560 ได้จัดการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์ฯ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการตรวจตัดสินแปลงอย่างเป็นทางการ
act03 02 550
act03 03 550