วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ได้ดำเนินการรมยาเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว

act46nov61 01
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ได้ดำเนินการรมยาเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยกลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ ได้ดำเนินการรมยาเพื่อป้องกันและกำจัดแมลงศัตรูในโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการใช้เครื่องพ่นหมอกควันที่ได้ทำการจัดซื้อในปีงบประมาณ 2562
act46nov61 02act46nov61 03
act46nov61 04