วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมคณะทำงานดำเนินการงานจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2561/62

act47nov61 01
วันที่
27 - 29 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมคณะทำงานดำเนินการงานจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2561/62 จังหวัดตาก ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จำกัด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมคณะทำงานดำเนินการงานจัดตลาดนัดข้าวเปลือกปีการผลิต 2561/62
จังหวัดตาก ณ สหกรณ์การเกษตรแม่ระมาด จำกัด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
act47nov61 02act47nov61 03act47nov61 04