วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นายวันชัย ธงชัย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

act48nov61 01
วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นายวันชัย ธงชัย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นายวันชัย ธงชัย พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน จำนวน 5 ราย (National Agricultural Technology Extension and Service Center และ Institute of Crop Sciences, Chinese Academy of Agricultural Sciences) ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการเกษตรไทย-จีน Production Value Chain of High Quality Rice Variety และเจ้าหน้าที่จากสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าว กรมการข้าว ในการนี้ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้กล่าวต้อนรับและชี้แจงกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้แก่คณะเจ้าหน้าที่จากสาธารณรัฐประชาชนจีน ที่ได้เข้าศึกษาดูงานภายในศูนย์ฯ ตามส่วนงานต่างๆ ได้แก่ ห้องปฏิบัติการควบคุมคุณภาพ,โรงเก็บเมล็ดพันธุ์,โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และศึกษาดูงานในภาคสนามเรื่องการผลิตเมล็ดพันธุ์ของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

act48nov61 02act48nov61 03act48nov61 04

act48nov61 05 act48nov61 06act48nov61 07

act48nov61 08act48nov61 09act48nov61 10

act48nov61 11act48nov61 12

act48nov61 13act48nov61 14act48nov61 15

act48nov61 16act48nov61 17