วันที่ 29 – 30 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ปรับปรุงเพิ่มเติมและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อความสมบูรณ์ในการตรวจรับรอง GAP

act49nov61 01
วันที่ 29
– 30 พฤศจิกายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อความสมบูรณ์ในการตรวจรับรอง GAP

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารเพื่อความสมบูรณ์ในการตรวจรับรอง GAP แบบกลุ่ม และติดตามการตรวจประเมิน GAP แบบกลุ่ม ของผู้ตรวจประเมินภายนอก ณ ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านแม่ระวาน ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
act49nov61 02

act49nov61 03