วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ (CoO)

act01dec61 01
วันที่ 3 ธันวาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ (
CoO) และได้ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการรับสมัครเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญ (CoO) และได้ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการรับสมัครเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ในเขตจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก
act01dec61 02
act01dec61 03