วันที่ 11–12 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมติดตามการทำงานของภาคเอกชนในการเข้าจัดทำระบบเอกสาร GMP เกี่ยวกับโรงสีที่ได้คัดเลือก

act10 sep60 01

วันที่ 11–12 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมติดตามการทำงานของภาคเอกชนในการเข้าจัดทำระบบเอกสาร GMP เกี่ยวกับโรงสีที่ได้คัดเลือก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน และนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมติดตามการทำงานของภาคเอกชนในการเข้าจัดทำระบบเอกสาร GMP เกี่ยวกับโรงสีที่ได้คัดเลือก  ของชุมนุมสหกรณ์การเกษตรกำแพงเพชร จำกัด และติดตามความก้าวหน้า ในการพัฒนาและจัดการโรงสีของสหกรณ์การเกษตรบ้านตาก จำกัด เพื่อขอการรับรองให้เป็นโรงสี GMP ในปีต่อไป
act10 sep60 02

act10 sep60 03

act10 sep60 04

act10 sep60 05