วันที่ 22-23 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้จัดประชุมสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562

act22apr62 01

วันที่ 22-23 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้จัดประชุมสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้จัดประชุมสมาชิกธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน เพื่อวางแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ปี 2562 ณ หมู่ที่ 4 ตำบลเชียงทอง อำเภอวังเจ้า และหมู่ที่ 12 ตำบลยกกระบัตร อำเภอสามเงา จังหวัดตาก
act22apr62 02act22apr62 03