วันที่ 24 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้เข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริตในภาครัฐ โดยสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

act24apr62 01
วันที่
24 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้เข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริตในภาครัฐ โดยสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสุรีย์ พูลสวัสดิ์ และนางสาวสุนทรียา ทรงสุภา ได้เข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการบริหารพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อป้องกันการทุจริตในภาครัฐ โดยสำนักงานจังหวัดกำแพงเพชร ณ โรงแรมเพชร จังหวัดกำแพงเพชร
act24apr62 02act24apr62 03