วันที่ 24 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวกข49 ฤดูแล้ง ปี 2562 รุ่นที่ 2

act25apr62 01

วันที่ 24 เมษายน 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวกข49 ฤดูแล้ง ปี 2562 รุ่นที่ 2

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนางสาวปาหนัน ท้าวเมือง ผู้ช่วยห้องปฏิบัติการ ตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์ข้าวกข49 ฤดูแล้ง ปี 2562 รุ่นที่ 2 ณ บ้านทุ่งรวงทอง ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร
act25apr62 02act25apr62 03