วันที่ 13 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

act14 sep60 01

วันที่ 13 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรตรวจติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายวรวุฒิ ดีพูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และ นางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร
act14 sep60 02

act14 sep60 03