วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

act25may62 01

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day)

 วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาววรรณิภา เชาวน์วิเชียร และนางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ (Field Day) ณ อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

act25may62 02

act25may62 03