วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตรวจติดตามและบันทึกข้อมูลเกษตรกรและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรร่วมกับเจ้าหน้าที่กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

act27may62 01

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตรวจติดตามและบันทึกข้อมูลเกษตรกรและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรร่วมกับเจ้าหน้าที่กองเมล็ดพันธุ์ข้าว

 วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวกมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวนลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามการจัดอบรมเกษตรกรหลักสูตรการจัดระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม ตรวจติดตามและบันทึกข้อมูลเกษตรกรและตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรร่วมกับเจ้าหน้าที่กองเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด หมู่ 1 และหมู่ 2 ตำบลหนองไม้กอง อำเภอไทรงาม จังหวัดกำแพงเพชร

act27may62 02

act27may62 03

act27may62 04