วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร สำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำเกษตรกร และมอบวัสดุทางการเกษตรเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านเลอตอ

act29may62 02

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร สำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำเกษตรกร และมอบวัสดุทางการเกษตรเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านเลอตอ

วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้สำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำเกษตรกร และมอบวัสดุทางการเกษตรเมล็ดพันธุ์ข้าว กข53 จำนวน 15 กระสอบ และกข21 จำนวน 5 กระสอบ ปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ด จำนวน 5 กระสอบ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่เฉพาะบ้านเลอตอ ณ บ้านเลอตอ ตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

act29may62 01

act29may62 03

act29may62 04