วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดต่อรับเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าว กข29 เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2562

act30may62 05

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดต่อรับเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าว กข29 เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2562

 วันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยน.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และน.ส.ศิริพร วังยาว นักเกษตร ติดต่อรับเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าว กข29 เพื่อจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2562 ศูนย์วิจัยข้าวชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท

act30may62 01

act30may62 02

act30may62 04

act30may62 03