การกำหนดราคากลาง

การกำหนดราคากลาง

ประกาศราคากลางจัดทำแปลงเรียนรู้การลดต้นทุนการผลิตข้าวแบบประณีต  รายละเอียด  ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2559

ราคากลางก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว 921 เมตร  รายละเอียด 1  2  3  4  5