การเปิดเผยราคากลาง

การเปิดเผยราคากลาง

การเปิดเผยราคากลางการจ้างเหมาพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 2 ราย คลิ๊กอ่าน ลว. 9 ตุลาคม 2560

การเปิดเผยราคา การจ้างงานยามรักษาความปลอดภัย จำนวน 2 ราย อ่าน ลง 2 ตุลาคม 2560

การเปิดเผยราคากลางคุรุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ  รายละเอียด  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2560

การเปิดเผยราคากลางจ้างยาม  รายละเอียด  ลงวันที่ 3 เมษายน 2560

การเปิดเผยราคากลาง จัดซื้อสารเคมี  รายละเอียด  ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2559

การเปิดเผยราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน  6 ล้อ  รายละเอียด  ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

การเปิดเผยราคากลาง ครุภัณฑ์การเกษตร   รายละเอียด  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559

เปิดเผยราคากลางครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  รายละเอียด

การเปิดเผยราคากลาง "จ้างปฏิบัติงานทำนาด้วยเครื่องปักดำ"   รายละเอียด

การเปิดเผยราคากลาง "จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้า (โรงงาน ๑)"   รายละเอียด

การเปิดเผยราคากลาง "สารเคมี"   รายละเอียด

การเปิดเผยราคากลาง "จ้างจัดทำและติดตั้งกับดักแมลง"   รายละเอียด

การเปิดเผยราคากลาง "ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 2 รายการ"    รายละเอียด

การเปิดเผยราคากลาง "โครงการการจัดงานรณรงค์การใช้ข้าวพันธุ์ดี"   รายละเอียด

การเปิดเผยราคากลาง "รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ"   รายละเอียด