บทบาทภารกิจ

บทบาทภารกิจ  
   1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย เพื่อสนับสนุน
             ส่งเสริมและกระจายพันธุ์ข้าวตามนโยบายคณะกรรมการข้าวแห่งชาติ
           2. ส่งเสริมเผยแพร่และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร
    3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น เช่น การผลิต
               เมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน
          4. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน
   5. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตการใช้และการตลาด
              เมล็ดพันธุ์ข้าว
          6.ถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาการเมล็ดพันธุ์
   7.สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับ
            เมล็ดพันธุ์ข้าวและเกษตรกร