ขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาด

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุใช้งานแล้ว   รายละเอียด

เงื่อนไขการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดแนบท้ายประกาศ   รายละเอียด