โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

   โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

WonchaiT

นายวันชัย  ธงชัย
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

suree thitare kitrawat ponpun thongchai
นางสุรีย์  พูลสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางฐิตารีย์  สวัสดิบุตร
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
นายกิจเรวัช  พูลสวัสดิ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ
นางพรพรรณ  บุสสกร
นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์
นายธงชัย  ประยงค์หอม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์

yanitha

wachapong

kesinee

wirawon

chercon

นางญาณิฐา  ศรีมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นายวัชรพงศ์  วรรณวงศ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
น.ส.เกศิณี  แก้วมาลา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางวิราวรรณ์  ตนพยอม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 นายเชิงชน  มุ่งสวัสดิ์
นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ

punnee

nphapat

 

 

 
นางพรรณี  พวงมาลี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 น.ส. ณปภัช  จิระนันทิกุล
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
     

soontreya

 

     
 น.ส.สุนทรียา  ทรงสุภา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
       
parichatt        
 น.ส.ปาริชาติ  ภู่สอน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
       

ลูกจ้างประจำ

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์

tunradee cuchat saisawan somchai  
 นางธัญรดี  คำภิรปาวงค์
พนักงานพัสดุ ส3
 นายชูชาติ  ธงชัย
ช่างเครื่องกล ช3
 นางสายสวาท  บุญดา
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
 นายสมชาย  สุดไทย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช2
 
kittipop sutepl chanapa tanus  
 นายกิตติภพ  คำภิรปาวงค์
พนักงานธุรการ ส3
 นายสุเทพ  ลิ่มเงิน
ช่างไฟฟ้า ช3
 นางชนาภา  ปัทมาลี
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
 นายธนุส  บุญดา
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2
 
doongamon sompong tawin    
น.ส.ดวงกมล  เพียรวิทยา
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น ส4 
 นายสมพงษ์  มากสวนป่าน
ช่างซ่อมบำรุง ช3
 นางถวิล  จันทร์นาค
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
   
sompon buntum      
 นายสมพร  ท้าวเมือง
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2
 นายบุญธรรม  ขันทอง
ช่างซ่อมบำรุง ช3
     
rakchat somsang      
 นายรักชาติ  อ่อนกล้า
ช่างไม้ ช2
 นายสมแสง  จันทร์นาค
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2
     
tong        
 นายต้อง  ชื่นเรือง
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2
 
     
pasit        
 นายประสิทธิ์  แก้วลี
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2
 
     
 toy        
 
 นายต้อย  ทองดอนเปรียง
พนักงานขับรถยนต์ ส2
 
     
kiati        
 นายเกียรติพงษ์  เสลา
พนักงานขับรถยนต์ ส2
       
nipol        
 นายนิพนธ์  ทองสุทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ ส2
       

พนักงานราชการ

nobpharat1
 นายนพรัตน์  รักษ์ชน
นักเกษตร
(เงินทุนหมุนเวียน)

พนักงานจ้างเหมาโครงการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์

apichad siriporn amnad vimonsiri bunyaluk
นายอภิเชษฐ์  ธงชัย
ค. ผลิตและกระจาย
น.ส. ศิริพร  วังยาว
ค. เกษตรกรปราดเปรื่อง
นายอำนาจ  เขียวยิ่ง
ค. GAP Seed
    นางวิมลศิริ  ศรีรินยา
    ค. พัฒนาเครือข่ายฯ
นายบุญญาลักษณ์  รักพ่วง
ค. GAP
nirut vorravot peeravitchagon pavit shutimap
นายนิรุตต์  ทรงสุภา
ค. ผลิตและกระจาย
นายวรวุฒิ  ดีพูล
ค. โครงการหลวง
นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์
ค. GAP Seed
นายประวิทย์  ใจแสน
ค.niche market
น.ส.ชุติมา โพธิ์ศรี
ค. pre-GAP
kitiporn  somnok teerayut tongchai kanokwon
น.ส.กิติพร  โสมพันธุ์
ค. ผลิตและกระจาย
นายสมนึก  กระจ่างพายัพ
ค. ธนาคารข้าว
 นายธีรยุทธ  พันธ์ผง
(เงินทุนหมุนเวียน)
 นายธงชัย  แสงเมือง
     (เงินทุนหมุนเวียน)
 น.ส.กนกวรรณ  เกษี
ค.เฝ้าเตือนภัยและป้องกันฯ
jintana nipol2   siraphapa jantima
น.ส. จินตนา  ชูศิลป์
ผู้ช่วยบัญชีและการเงิน
 นายนิพล  สังข์ทอง
(เงินทุนหมุนเวียน)
  น.ส. ปาหนัน
(เงินทุนหมุนเวียน)
น.ส.ศิรประภา  ท้วมทองดี   น.ส.จันทร์ทิมา  แตงไทย
ค.นาแปลงใหญ๋ 
naviga sripai     anotai
 น.ส.นาวิกา  เพ็งวิชัย
ค. ผลิตและกระจาย
 นายศรีไพร  สังข์ทอง
(เงินทุนหมุนเวียน)
     น.ส.อโณทัย  มังโส
ค. นาแปลงใหญ่
  chawon      
   นางฉวรรค์  ยี่โสดสารี่
   (เงินทุนหมุนเวียน)
     
  pasuk      
    นายพาสุข  จันทร์นาค
   (เงินทุนหมุนเวียน)
     

อัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 60)

Manpower60