โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

   โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

WonchaiT

นายวันชัย  ธงชัย
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

suree ponpun kitrawat wachapong thongchai
นางสุรีย์  พูลสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางพรพรรณ  บุสสกร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์
นายกิจเรวัช  พูลสวัสดิ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มควบคุมคุณภาพ
นายวัชรพงศ์  วรรณวงศ์
นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนา
ธุรกิจเมล็ดพันธุ์
นายธงชัย  ประยงค์หอม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์

yanitha

 

kesinee

wirawon

chercon

นางญาณิฐา  ศรีมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
-ว่าง-
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
น.ส.เกศิณี  แก้วมาลา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นางวิราวรรณ์  ตนพยอม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 นายเชิงชน  มุ่งสวัสดิ์
นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ

punnee

nphapat

 

 

 
นางพรรณี  พวงมาลี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
 น.ส. ณปภัช  จิระนันทิกุล
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
     

soontreya

 rawat

     
 น.ส.สุนทรียา  ทรงสุภา
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 นายเรวัตร อินทรา
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
     
parichatt        
 น.ส.ปาริชาติ  ภู่สอน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติการ
 นายวิริยะ หริตวร
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
     

ลูกจ้างประจำ

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์

tunradee cuchat saisawan somchai  
 นางธัญรดี  คำภิรปาวงค์
พนักงานพัสดุ ส3
 นายชูชาติ  ธงชัย
ช่างเครื่องกล ช3
 นางสายสวาท  บุญดา
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
 นายสมชาย  สุดไทย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช2
 
kittipop  sompong chanapa tanus  
 นายกิตติภพ  คำภิรปาวงค์
พนักงานธุรการ ส3
นายสมพงษ์  มากสวนป่าน
ช่างซ่อมบำรุง ช3
 นางชนาภา  ปัทมาลี
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
 นายธนุส  บุญดา
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2
 
doongamon buntum tawin    
น.ส.ดวงกมล  เพียรวิทยา
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น ส4 
 นายบุญธรรม  ขันทอง
ช่างซ่อมบำรุง ช3
 นางถวิล  จันทร์นาค
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
   
sompon somsang      
 นายสมพร  ท้าวเมือง
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2
นายสมแสง  จันทร์นาค
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2
     
rakchat        
 นายรักชาติ  อ่อนกล้า
ช่างไม้ ช2
 
     
tong        
 นายต้อง  ชื่นเรือง
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2
 
     
pasit        
 นายประสิทธิ์  แก้วลี
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2
 
     
 toy        
 
 นายต้อย  ทองดอนเปรียง
พนักงานขับรถยนต์ ส2
 
     
kiati        
 นายเกียรติพงษ์  เสลา
พนักงานขับรถยนต์ ส2
       
nipol        
 นายนิพนธ์  ทองสุทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ ส2
       

พนักงานราชการ

 
นักเกษตร
(เงินทุนหมุนเวียน)

พนักงานจ้างเหมาโครงการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์

apichad siriporn amnad   bunyaluk
นายอภิเชษฐ์  ธงชัย
ค. ผลิตและกระจาย
น.ส. ศิริพร  วังยาว
ค. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)
นายอำนาจ  เขียวยิ่ง
ค. ตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์
 
 ค. ผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์
        และการจัดการข้าว
นายบุญญาลักษณ์  รักพ่วง
ค. นาแปลงใหญ่ 
nirut   peeravitchagon pavit shutimap
นายนิรุตต์  ทรงสุภา
ค. ผลิตและกระจาย
ค. โครงการหลวง
นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์
ค. ตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์
นายประวิทย์  ใจแสน
ค.niche market
น.ส.ชุติมา โพธิ์ศรี
ค. นาแปลงใหญ่
   somnok teerayut tongchai jantima
นางสาวจามจุรี มณีวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
นายสมนึก  กระจ่างพายัพ
ค. โครงการหลวง
 นายธีรยุทธ  พันธ์ผง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
 นายธงชัย  แสงเมือง
     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์
 น.ส.จันทร์ทิมา  แตงไทย
ค.นาแปลงใหญ๋
  nipol2   siraphapa  
นายสืบสกุล ตันเจริญ
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
 นายนิพล  สังข์ทอง
(เงินทุนหมุนเวียน)
  น.ส. ปาหนัน
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
น.ส.ศิรประภา  ท้วมทองดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 
นายตะวัน ถาวร
ค. ผลิตข้าวอินทรีย์
naviga sripai      
 น.ส.นาวิกา  เพ็งวิชัย
ค. ผลิตและกระจาย
 นายศรีไพร  สังข์ทอง
(เงินทุนหมุนเวียน)
     
  chawon      
 นางสาวกิตติพร โสมพันธ์
            แม่บ้าน
 นางฉวรรค์  ยี่โสดสารี่
   (เงินทุนหมุนเวียน)
     
  pasuk      
    นายพาสุข  จันทร์นาค
   (เงินทุนหมุนเวียน)
     
         
         

อัตรากำลัง ปีงบประมาณ 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 28 ก.ย. 60)

Manpower60