โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

   โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

WonchaiT

นายวันชัย  ธงชัย
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

suree ponpun kitrawat wacharaphong129 171 thongchai
นางสุรีย์  พูลสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางพรพรรณ  บุสสกร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มผลิต
เมล็ดพันธุ์
นายกิจเรวัช  พูลสวัสดิ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่ม
ควบคุมคุณภาพ
นายวัชรพงศ์  วรรณวงศ์
นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์
นายธงชัย  ประยงค์หอม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์

yanitha

chercon

kesinee

sad129 171 

nphapat
นางญาณิฐา  ศรีมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
นายเชิงชน  มุ่งสวัสดิ์
นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรชำนาญการ
น.ส.เกศิณี  แก้วมาลา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสาด  ทุกทิวา
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
น.ส.ณปภัช จิระนันทิกุล
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

punnee

kamonwan129 171 

 

 

 
นางพรรณี  พวงมาลี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
น.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
     

soontreya

rawat

     
 น.ส.สุนทรียา  ทรงสุภา
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นายเรวัตร อินทรา
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 
     
parichatt        
 น.ส.ปาริชาติ  ภู่สอน
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
     

ลูกจ้างประจำ

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์

tunradee cuchat saisawan somchai  
 นางธัญรดี  คำภิรปาวงค์
พนักงานพัสดุ ส3
 นายชูชาติ  ธงชัย
ช่างเครื่องกล ช3
 นางสายสวาท  บุญดา
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
 นายสมชาย  สุดไทย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช2
 
kittipop  sompong chanapa tanus  
 นายกิตติภพ  คำภิรปาวงค์
พนักงานธุรการ ส3
นายสมพงษ์  มากสวนป่าน
ช่างซ่อมบำรุง ช3
 นางชนาภา  ปัทมาลี
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
 นายธนุส  บุญดา
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2
 
doongamon buntum tawin    
น.ส.ดวงกมล  เพียรวิทยา
พนักงานพิมพ์ดีดชั้น ส4 
 นายบุญธรรม  ขันทอง
ช่างซ่อมบำรุง ช3
 นางถวิล  จันทร์นาค
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
   
sompon        
 นายสมพร  ท้าวเมือง
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2
       
rakchat        
 นายรักชาติ  อ่อนกล้า
ช่างไม้ ช2
 
     
tong        
 นายต้อง  ชื่นเรือง
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2
 
     
pasit        
 นายประสิทธิ์  แก้วลี
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2
 
     
 toy        
นายต้อย  ทองดอนเปรียง
พนักงานขับรถยนต์ ส2
 
     
kiati        
 นายเกียรติพงษ์  เสลา
พนักงานขับรถยนต์ ส2
       
nipol        
 นายนิพนธ์  ทองสุทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ ส2
       

พนักงานราชการ

siriporn amnad2 
 น.ส. ศิริพร  วังยาว
นักเกษตร
(เงินทุนหมุนเวียน)
นายอำนาจ  เขียวยิ่ง
นักวิชาการเกษตร
(เงินงบประมาณ)

ขอบคุณค่ะhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4f/1/16/1f601.png");">?

พนักงานจ้างเหมาโครงการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์

apichad wiwat129 172 peeravitchagon tongchai bunyaluk
นายอภิเชษฐ์  ธงชัย
ค. ผลิตและกระจาย
นายวิวัฒน์  แก้วมราช
ค.โครงการหลวง
นายพีรวิชกร เมธประสพสันต์
ค. ตรวจรับรองเมล็ดพันธุ์
    นายธงชัย  แสงเมือง
     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง
ค. นาแปลงใหญ่
nirut nalitsare129 171 teerayut jamjuree129 171 shutimap
นายนิรุตต์  ทรงสุภา
ค. ผลิตและกระจาย
น.ส.นลิษรา  อุตมุล
ค. Niche Markat
นายธีรยุทธ  พันธ์ผง
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
น.ส.จามจุรี  มณีวงศ์
       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
น.ส.ชุติมา โพธิ์ศรี
ค.นาแปลงใหญ่
 phatcharee129 171 somnok129 171   siraprapa129 171 jantima
น.ส.พัชรี  สังฆวิสุทธิ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 
นายสมนึก กระจ่างพายัพ
ค.พัฒนาพื้นที่ (ค.พระราชดำริ)
  น.ส.ศิรประภา ท้วมทองดี
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
 น.ส.จันทร์ทิมา แตงไทย
ค.นาแปลงใหญ๋
 kanokwan129 171 nipol2      tawan129 171
น.ส.กนกวรรณ  มณีวงศ์
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นายนิพล  สังข์ทอง
(เงินทุนหมุนเวียน)
 
  นายตะวัน ถาวร
ค. ผลิตข้าวอินทรีย์
wannipa2 sripai      pakawat129 171
 น.ส.วรรณิภา  พิมพ์ศักดิ์
ค. ผลิตและกระจาย
นายศรีไพร  สังข์ทอง
(เงินทุนหมุนเวียน)
   
นายภควัติ  ปิ่นคำ
ค.เกษตรแบบแปลงใหญ่
 kitiporn chawon      wannipa129 171
 นางสาวกิตติพร โสมพันธ์
            แม่บ้าน
นางฉวรรค์ ยี่โสดสารี่
(เงินทุนหมุนเวียน)
   
 น.ส.วรรณิภา เชาวน์วิเชียร
ค.ศูนย์เรียนรู้ (ศพก.)
  pasuk      panuwat129 171
 
นายพาสุข  จันทร์นาค
(เงินทุนหมุนเวียน)
   
 นายภาณุวัฒน์  ทวีศักดิ์
ค.เกษตรแบบแปลงใหญ่
         
         

 

อัตรากำลังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2562
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฏาคม 2562)

     ข้าราชการ          จำนวน  17 คน
     ลูกจ้างประจำ       จำนวน  18 คน
     พนักงานราชการ    จำนวน   2 คน
     พนักงานจ้างเหมา   จำนวน 26 คน
                  
                           รวม  63 คน