โครงสร้างการบริหารและอัตรากำลัง

   โครงสร้างหน่วยงานและอัตรากำลัง

ponpun

นางพรพรรณ  บุสสกร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

 

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

suree ponpun kitrawat ponpun  thongchai
นางสุรีย์  พูลสวัสดิ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางพรพรรณ  บุสสกร
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มผลิต
เมล็ดพันธุ์
นายกิจเรวัช  พูลสวัสดิ์
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่ม
ควบคุมคุณภาพ
นางพรพรรณ  บุสสกร
นักวิชาการเกษตร
ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์
นายธงชัย  ประยงค์หอม
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มถ่ายทอดวิทยาการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์

yanitha

 Amp Kedmanee

kesinee

sard tu 

 KiK Ladarat
นางญาณิฐา  ศรีมณี
นักวิชาการเงินและบัญชี
ชำนาญการ
น.ส.เกษมณี ทันใจ
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
น.ส.เกศิณี  แก้วมาลา
นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายสาด  ทุกทิวา
นักวิชาการส่งเสริม
การเกษตรปฏิบัติการ
น.ส.ลดารัตน์  ทันที
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ

punnee

kamonwan129 171 

 

 Mart Saksit

 
นางพรรณี  พวงมาลี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ชำนาญงาน
น.ส.กมลวรรณ ตีเมืองสอง
นักวิชาการเกษตร
ปฏิบัติการ
 
นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มบัญชา
เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
 

soontreya

rawat

     
 น.ส.สุนทรียา  ทรงสุภา
เจ้าพนักงานธุรการ
ชำนาญงาน
นายเรวัตร อินทรา
นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน
 
     
parichatt  New nuttachok      
 น.ส.ปาริชาติ  ภู่สอน
เจ้าพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงาน
ว่าที่ร.ต.ณัฐโชค จิตรากร 
นายช่างไฟฟ้า
ปฏิบัติงาน
     

ลูกจ้างประจำ

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์

tunradee cuchat saisawan somchai  
 นางธัญรดี  คำภิรปาวงค์
พนักงานพัสดุ ส3
 นายชูชาติ  ธงชัย
ช่างเครื่องกล ช3
 นางสายสวาท  บุญดา
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
 นายสมชาย  สุดไทย
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช2
 
kittipop sompong chanapa tanus  
 นายกิตติภพ  คำภิรปาวงค์
พนักงานธุรการ ส3
นายสมพงษ์  มากสวนป่าน
ช่างซ่อมบำรุง ช3
 นางชนาภา  ปัทมาลี
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
 นายธนุส  บุญดา
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2
 
sompon buntum tawin    
นายสมพร  ท้าวเมือง
ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2
 นายบุญธรรม  ขันทอง
ช่างซ่อมบำรุง ช3
 นางถวิล  จันทร์นาค
พนักงานห้องปฏิบัติการ ส2
   
tong        
นายต้อง  ชื่นเรือง
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2
       
pasit        
นายประสิทธิ์  แก้วลี
พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2
 
     
kiati        
นายเกียรติพงษ์  เสลา
พนักงานขับรถยนต์ ส2
 
     
nipol        
นายนิพนธ์  ทองสุทธิ์
พนักงานขับรถยนต์ ส2
 
     
         
 
     
         
 
       


พนักงานราชการ

siriporn amnad2  Boy Apichat
 น.ส. ศิริพร  วังยาว
นักเกษตร
(เงินทุนหมุนเวียน)
นายอำนาจ  เขียวยิ่ง
นักวิชาการเกษตร
(เงินงบประมาณ)
นายอภิเชษฐ ธงชัย
ช่างเทคนิค
(เงินทุนหมุนเวียน)

ขอบคุณค่ะhttps://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t4f/1/16/1f601.png");">?

พนักงานจ้างเหมาโครงการ

ฝ่ายบริหารทั่วไป กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ กลุ่มควบคุมคุณภาพ กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการ

ผลิตเมล็ดพันธุ์

nirut        
นายนิรุตต์  ทรงสุภา
พนักงานขับรถยนต์
ค.โครงการหลวง
 

ค. ผลิตข้าวอินทรีย์
    
     ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
ค. นาแปลงใหญ่
 
 F Jinda        
นายจินดา  พิมพา
 พนักงานขับรถยนต์

ค.พัฒนาพื้นที่
(ค.พระราชดำริ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
       ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
 
ค.นาแปลงใหญ่
 
Kan Prakan         
นายปราการ  เล็กโต 
พนักงานขับรถยนต์

(เงินทุนหมุนเวียน)
 
 
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ 
ค.นาแปลงใหญ๋
         
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

(เงินทุนหมุนเวียน)
 

ค. Niche Markat
ค. นาแปลงใหญ่

         
 
ค. ผลิตและกระจาย
(เงินทุนหมุนเวียน)
   
 
ค.เกษตรแบบแปลงใหญ่
 kitiporn        
 นางสาวกิตติพร โสมพันธ์
            แม่บ้าน
(เงินทุนหมุนเวียน)
   
 
ค.เกษตรแบบแปลงใหญ่
         
 
   
       
 

 

อัตรากำลังศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ปีงบประมาณ 2564
(ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563)    ข้าราชการ  จำนวน  16 คน (ว่าง 1 อัตรา)
     ลูกจ้างประจำ       จำนวน  15 คน
     พนักงานราชการ    จำนวน   3 คน
     พนักงานจ้างเหมา   จำนวน  4 คน
                  
                           รวม 38 คน