King0011

 A4

 bigfarm

 

Insee60

c1

 

Rice Reg 01 550

 

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่  14 กันยายน  2560

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคากิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ ขยาย)
มีจำหน่าย
 ตั้งแต่วันที14 ก.ย. 2560
เป็นต้นไป
16
400
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ จำหน่าย)
คาดว่าจะมีจำหน่าย 
ประมาณวันที่ 
20 พ.ย. 2560
15
375
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ ขยาย)

คาดว่าจะมีจำหน่าย 
ประมาณวันที่ 
20 พ.ย. 2560

16
400
kokor29kokor49
 
  *  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี
2558-2560 คลิ๊กที่นี่

  

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของแมลงบั่ว  การป้องกันกำจัด   1  2  3 

เปิดเผยราคากลางคุรุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 รายละเอียด ใหม่ล่าสุด 

 

****ข้าวพันธุ์ใหม่ที่กรมการข้าวรับรอง ****  

กข69 (ช้าวทับทิมชุมแพ)

กข71

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

วันที่ 18-19 กันยายน 2560  เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงแพงเพชร  เข้าร่วมฝึกอบรม "เสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

อ่านต่อ

วันที่ 13-16 กันยายน2560  เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรออกดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวกข29 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝนปี2560

อ่านต่อ

 วันที่13-14กันยายน2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์การตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 

อ่านต่อ

วันที่ 15 กันยายน 2560  เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2560)

อ่านต่อ

  วันที่ 14-15 กันยายน2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมสัมมนาโครงการฝึกอบรมวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนกำลังคน Module 2

อ่านต่อ

  วันที่13-14 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีGAP seedปี2560

อ่านต่อ

วันที่ 13 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรตรวจติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 11-12 กันยายน 2560  นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และคณะเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนา ศักยภาพบุคลากรกองเมล็ดพันธุ์ข้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0

อ่านต่อ

วันที่ 11-13 กันยายน. 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมงานThe super farmer เกมเกษตรกร ปี 5

อ่านต่อ

วันที่ 12 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามและเก็บข้อมูลแปลงวิจัยข้าวกข61

อ่านต่อ

วันที่ 11–12 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมติดตามการทำงานของภาคเอกชนในการเข้าจัดทำระบบเอกสาร GMP เกี่ยวกับโรงสีที่ได้คัดเลือก

อ่านต่อ

วันที่ 6-8 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานปี 2560 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าว ปี2561

อ่านต่อ

วันที่ 6ก.ย.2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรออกดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี2560

อ่านต่อ

วันที่ 6 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านหนองกรด และบ้านลานตาบัว เพื่อให้คำแนะนำการตัดถอนพันธุ์ปน

อ่านต่อ

วันที่ 4 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมทัศนศึกษาดูงานและเสวนาเรื่องข้าวพันธุ์ทับทิมชุมแพร (กข 69)

อ่านต่อ

วันที่ 5 กันยายน 2560  เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการสรุปผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการประจำปีงบประมาณ 2560

อ่านต่อ

วันที่ 5 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดเตรียมดอกไม้ประดับในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

  วันที่ 5 กันยายน 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมคณะกรรมการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าวกข29และข้าวพันธุ์กข49 ฤดูฝนปี2560

อ่านต่อ

วันที่ 1 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และให้คำแนะนำการตัดถอนพันธุ์ปน ในข้าวพันธุ์กข29 ฤดูฝน/60

อ่านต่อ

วันที่ 1 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรระดับจังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมการตรวจติดตามงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)ปี2560

อ่านต่อ

วันที่ 29 - 31 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารหลักสูตร “การปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมการข้าวและหน่วยงานในกรมการข้าว”

อ่านต่อ

วันที่ 30 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมการประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายด้านการตลาดของโครงการผลิตข้าวครบวงจร ปี 2560 นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่

อ่านต่อ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น โครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่

อ่านต่อ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560  เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมถ่ายทอดความรู้ เรื่องการให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวตามระบบคุณภาพมาตรฐาน GAP ด้วยระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม (ICS)

อ่านต่อ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ ร่วมกับหน่วยงานเกษตรอำเภอ

อ่านต่อ

วันที่ 28-29 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมฝึกอบรมหลักการเขียนโครงการ/กิจกรรม สู่ความเป็นเลิศ

อ่านต่อ

วันที่ 28 สิงหาคม 2560  เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การผลิตข้าวคุณภาพ กับหน่วยงานเกษตรอำเภอและกลุ่มนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น.  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมติดตามงานโครงการเร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนกำลังคน

อ่านต่อ

วันที่ 26-27 สิงหาคม  2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  เข้าตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  โครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ในเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

อ่านต่อ

วันที่ 25  สิงหาคม  2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  โครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ตำบลบัวหุ่ง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

อ่านต่อ

วันที่  25  สิงหาคม  2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  ตรวจประเมินแปลงเบื้องต้น  โครงการเกษตรอินทรีย์ 1 ล้านไร่ตำบลบัวหุ่ง  อำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

อ่านต่อ

วันที่ 24สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมกับหน่วยงานภาคีให้คำแนะนำ เกษตรกร ด้านการเกษตร ในกิจกรรมโครงการ 5    ประสานสืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ถวายในหลวง

อ่านต่อ

  วันที่ 22-23 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมและรายงานผลโครงการพัฒนาพื้นที่แบบโครงการหลวง

อ่านต่อ

วันที่ 18 สิงหาคม 2560  เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมบรรยายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  แก่เกษตรกรบ้านวังสระทอง หมู่10 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจสถานที่รวบรวมและสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกตาม พรบ.พันธุ์พืชโครงการสารวัตรเกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐจังหวัดกำแพงเพชร 

อ่านต่อ

วันที่ 16 สิงหาคม 2560   เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี2560 

อ่านต่อ

  วันที่ 8-10 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรลงพื้นที่ติดตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี2560

อ่านต่อ

วันที่ 7-9 ส.ค. 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมอบรมหลักการทรงงานของพระราชาในการทำงานโครงการพระราชดำริ และโครงการหลวง

อ่านต่อ

  วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดงานวันปักดำนาศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

อ่านต่อ

วันที่ 4-5 สิงหาคม2560  เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงเมล็ดพันธุ์ศูนย์ข้าวชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

อ่านต่อ

  วันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงทดลองข้าว กข21 ในระยะกล้าภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือตามพระราชดำริฯ

อ่านต่อ

วันที่ 4 สิงหาคม 2560  เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมตรวจสอบพื้นที่ สปก. กับหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ

อ่านต่อ

วันที่ 3-4 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำเกษตรกรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวเพื่อเพิ่มศักยภาพชาวนา

อ่านต่อ

  วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรตรวจตัดสินแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว  ก.ข.29 ชั้นพันธุ์ขยายรุ่น3 อย่างเป็นทางการ

อ่านต่อ

วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามตรวจตัดสินแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูแล้ง / 2560 รุ่นที่ 3

อ่านต่อ

23-24 มี.ค. 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  ร่วมฟังแนวทางการดำเนินงานตามกฎหมายด้านการเกษตร

อ่านต่อ

  22-23 มี.ค.60 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมฝึกอบรมหลักสูตรที่ปรึกษาผู้ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธ์ข้าวตามพรบ.พันธุ์พืช

อ่านต่อ

18  เม.ย. 2560 ข้าราชการและลูกจ้าง ศมข.กำแพงเพชรเข้าร่วมรับเสด็จฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

 

2 05 2560 วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมติดตามความก้าวหน้าโครงการฯจ.ตาก  อ่านต่อ...

00071วันที่ 31-มีนาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมรายงานผลการดำเนินการของโครงการฯบ้านป่าคา อ่านต่อ...

00007 วันที่ 31 มีนาคม 2560 รองอธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ดูการปรับพื้นที่ถมดินก่อสร้าง ศมข.พิจิตร อ่านต่อ...

00067 วันที่ 30 มีนาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเกษตรกรเตรียมการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนฤดูแล้ง 2560 อ่านต่อ...

00011 วันที่ 30 มีนาคม2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว อ่านต่อ...

00019 วันที่ 29 มีนาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรดำเนินการชี้หลักเขต พื้นที่ดำเนินการก่อสร้างถมที่ดิน ศมข.พิจิตร อ่านต่อ...

00064 วันที่ 28 มีนาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  จัดอบรมระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม โครงการNiche Market  อ่านต่อ...

00053 วันที่ 28 มีนาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้วิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  อ่านต่อ...

00030 วันที่ 22-23 มี.ค. 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามโครงการวิจัยภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง อ่านต่อ...

00027 วันที่ 21-23 มี.ค. 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรออกตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว และจับพิกัดแปลง อ่านต่อ...