เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่  15 ธันวาคม 2560

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคากิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ ขยาย/แล้ง/60)
มีจำหน่าย
 125,200 กก.
16 400
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ ขยาย/ฝน/60)
จำหน่ายหมดแล้ว
16
400
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ จำหน่าย/ฝน/60)
มีจำหน่าย
36,375 กก.
15 375
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ ขยาย/ฝน/60)
มีจำหน่าย
 383,300 กก.
16
400
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ จำหน่าย/ฝน/60)

มีจำหน่าย
 407,500 กก.

15
375
kokor29kokor49
 
  *  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี
2558-2560 คลิ๊กที่นี่

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของแมลงบั่ว  การป้องกันกำจัด   1  2  3 

เปิดเผยราคากลางคุรุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 รายละเอียด 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 15 -17 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมงานเทศกาลข้าวไทย นำเกษตรกรสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนข้าวเหนียวดำพันธุ์ลืมผัว ตำบลรวมไทยพัฒนา อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ร่วมงานเพื่อประชาสัมพันธ์การจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากข้าวลืมผัว ในโซนภาคเหนือบูธที่11

อ่านต่อ

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการบูรณาการแผนปฏิบัติการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืนประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

วันที่ 14-15 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรออกดำเนินงานการสำรวจข้อมูลการเข้าร่วมโครงการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตข้าวปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมติดตามทีมผู้ตรวจประเมิน ในการเข้าตรวจระบบ GAP แบบกลุ่ม (ICS) ของ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ณ กลุ่มข้าวปลอดภัยบ้านหนองชะลาบหินโค้ว

อ่านต่อ

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ติดตามการเพาะกล้าและติดตามแปลงทดสอบข้าวของโครงการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ณ ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

 วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมสำรวจ เตรียมข้อมูลพื้นที่ดำเนินการแปลงทดลอง แปลงเกษตรข้าวอัจฉริยะ 4.0 ร่วมกับ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานการรับรองข้าว ณ บ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 14 ธันวาคม 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “สนทนายามเช้า” จังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ณ เรือนจำกลางกำแพงเพชร ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

  วันที่ 13 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยคณะกรรมการคัดเลือกกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นเขตภาคเหนือตอนล่าง ได้เข้าตรวจเยี่ยมชมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตะเคียนงามตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 12-13 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรดำเนินงานการสำรวจข้อมูลการเข้าร่วมโครงการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตข้าวปี 2561 จากผู้ประกอบการร้านมาลีการเกษตร อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร  

อ่านต่อ

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรดำเนินงานในฐานะคณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่นประจำปี 2561  

อ่านต่อ

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นวก.ชำนาญการ ได้เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ครั้งที่ 5/2560

อ่านต่อ

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมประชุมวางแผนการดำเนินงานโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2561 ร่วมกับหน่วยงานที่ต้องดำเนินการร่วมกันใน ศพก.ด้านข้าวในจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 12 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 1 เรื่องกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว​ โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน​ ประจำปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 8 – 9 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมงานสาธิตการใช้งานแทรกเตอร์ไร้คนขับ เพื่อการทำการเกษตรอัจฉริยะ ณ แปลงเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ตำบลหนองบัวศาลา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมาและ เข้าร่วมสัมมนาเรื่อง “ แนวทางการพัฒนาเกษตรอัจฉริยะของประเทศไทย”  

อ่านต่อ

  วันที่ 6-8 ธ.ค. 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้นำหัวหน้ากลุ่มฝ่าย และเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมสัมมนาประจำปีผลการดำเนินงานทุนหมุนเวียนเพื่อผลิตและขยายพันธุ์พืช ประจำปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 8 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 ณ หมู่ที่ 8 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 7 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์เรียนรู้(ศพก.) ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายทองวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่   7 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560 GAP-Grain และ GAP - Seed แบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มเกษตรกรของ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์   ณ   อำเภอลาดยาว และ อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560 GAP- Grain แบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มเกษตรกรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์   ณ     อำเภอตาคลี และ อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมวางแผนการดำเนินกิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ณ โรงเรียนคณฑีพิทยาคม ตำบลคณฑี อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 6 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตะเคียนงาม เพื่อเตรียมการประกวดกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น ณ จังหวัดกำแพงเพชร 

อ่านต่อ

  วันที่ 4-5 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560 GAP-Grain แบบกลุ่ม (ICS) กลุ่มเกษตรกรของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

อ่านต่อ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมติดตามผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560 GAP-Grain แบบกลุ่ม และตรวจประเมินระบบควบคุมภายในสำหรับเกษตรกร ณ กลุ่มศูนย์ข้าวชุมชนบ้านหนองปิ้งไก่

อ่านต่อ

วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม เข้าร่วมประชุมคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดตาก ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก  

อ่านต่อ

วันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าตรวจประเมินระบบการผลิตข้าวคุณภาพ ปี 2560 GAP-Grain แบบรายเดี่ยว และตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน ณ กลุ่มสหกรณ์การเกษตรสว่างอารมณ์ จำกัด ตำบลพลวงทอง อำเภอสว่างอารมณ์, อำเภอทัพทัน, อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

อ่านต่อ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมการเตรียมการจัดงานเทศกาลข้าวไทย (ภาคเหนือ) (The Rice Festival) 2017 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารือเรื่องการเตรียมการจัดงานในส่วนกลาง ในวันที่ 15 – 20 ธันวาคม 2560 ดำเนินการโดยกรมการข้าว    

อ่านต่อ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนางวิไล ปาละวิสุทธิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  

อ่านต่อ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมเป็นผู้แทนคัดเลือกสถาบันเกษตรกรดีเด่นสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเรื่องข้าว เพื่อพิจารณารับรางวัลระดับประเทศในเรื่องข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯร่วมกับบริษัทโตโยต้ากำแพงเพชร, บริษัท ฟาร์มแชนแนล   กันตนา และกลุ่มวิสาหกิจแปลงนาสะอาด จัดกิจกรรม สุดยอดข้าวไทย ของขวัญปีใหม่จากแปลงนาสะอาด

อ่านต่อ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตาม และ เก็บข้อมูลผลผลิตข้าวของเกษตรกร ในโครงการพัฒนาพื้นที่สูง โครงการหลวงคลองลาน ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ในครัวเรือน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 24-25 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกพื้นที่เก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 และ กข6 ในการรับรองระบบควบคุมภายใน GAP seed จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตาม ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ร่วมกับหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมคณะทำงานกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติราชการจังหวัดฯ ปีงบประมาณ 2562 (ด้านการเกษตร แหล่งน้ำและถนน)

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมประชุมการติดตามงานโครงการต่างๆ ของกรมการข้าว  

อ่านต่อ

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดต่อประสานงานและดูพื้นที่แปลงเรียนรู้ ในโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

อ่านต่อ

วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกพื้นที่เพื่อเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ของเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมธนาคารเมล็ดพันธุ์ชุมชน ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรประชุมชี้แจงการจัดทำระบบ ICS  ของโครงการ GAP  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจประเมิน ระบบ GAP แบบกลุ่ม

อ่านต่อ

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

วันที่ 20 พฤศจิกายน  2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ได้ร่วมกันวิเคราะห์พื้นที่การปลูกข้าวโครงการแปลงเกษตรอัจฉริยะ 4.0 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจาก กรมการข้าว เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการปรับพื้นที่และการปลูกข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 14 - 17 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามการเก็บเกี่ยวข้าวที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา

อ่านต่อ

วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินการตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 รุ่นที่ 2 ฤดูฝน ปี 2560 ในเขตพื้นที่ อ.ลานกระบือ และ อ.ปางศิลาทอง จ.กำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 17 พ.ย. 2560 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day 

อ่านต่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมเพื่อสำรวจความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวในชุมชน กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในครัวเรือน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 15 พฤศจิกายน  2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน การตรวจประเมินเพื่อรับรองระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตามหลักเกณฑ์การตรวจ มกษ.4406-2557

อ่านต่อ

วันที่  15  พฤศจิกายน  2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมชี้แจงการจัดทำระบบ ICS  ของโครงการ GAP เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจประเมิน ระบบ GAP แบบกลุ่ม

อ่านต่อ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรนำคณะผู้ตรวจประเมินภายนอก (outsource)  เพื่อตรวจเอกสารและแปลงครั้งที่1 เรื่องการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม

อ่านต่อ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามและชี้แจงรายละเอียดโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร และจัดหาพื้นที่เพื่อจัดทำแปลงเรียนรู้

อ่านต่อ

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560  นายวันชัย  ธงชัย  ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  พร้อมด้วยข้าราชการ  ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2560"

อ่านต่อ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรประชุมชี้แจงการจัดทำระบบ ICS  ของโครงการ GAP  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจประเมิน ระบบ GAP แบบกลุ่ม

อ่านต่อ

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็งภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2561

อ่านต่อ

  วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบใบรับรองร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี

อ่านต่อ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร การเก็บเกี่ยวและประชุมชี้แจงเกษตรกรตามโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง บ้านวะโดโกร อำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายและองค์กรชาวนาให้มีความเข้มแข็งภายใต้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาและองค์กรชาวนา ปี 2561

อ่านต่อ

  วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ร่วมประชุมและต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

วันที่ 6-9 พฤศจิกายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์ เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “Young Blood Researchers” ณ โรงแรมอิมพีเรียล ภูแก้ว ฮิลล์ รีสอร์ท จังหวัดเพชรบูรณ์ 

อ่านต่อ

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2560  เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมชี้แจงการทำระบบ ics ของโครงการ GAP  seed เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจประเมินระบบGAP seed แบบกลุ่ม

อ่านต่อ

  วันที่ 6 - 7 พฤศจิกายน  2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมในการต้อนรับการตรวจติดตามการดำเนินงานขององคมนตรี  ณ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

อ่านต่อ

วันที่  3  พฤศจิกายน  2560เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรประชุมชี้แจงการจัดทำระบบ ICS  ของโครงการ GAP  เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าตรวจประเมิน ระบบ GAP แบบกลุ่ม

อ่านต่อ

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำคณะข้าราชการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อน้อมถวายความอาลัย เนื่องในพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร และร่วมเป็นสักขีพยาน ในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการซื้อขายผลผลิตข้าวอินทรีย์ และข้าว GAP นาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 23 ตุลาคม 2560 คณะเจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้นำต้นข้าว พันธุ์ กข29 , กข49 และ กข71 จำนวน 200 ต้น เพื่อใช้ประดับสถานที่ในพระราชพิธีฯ

อ่านต่อ

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าวจากสมาชิกแปลงขยายพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ พร้อมสำรวจพื้นที่ของกลุ่มสมาชิกแปลงฯ

อ่านต่อ

วันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2560  นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูและของรองอธิบดีกรมการข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดซื้อคืนเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี2560 พร้อมสำรวจพื้นที่ของกลุ่มสมาชิกแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ เพื่อเตรียมจัดทำแปลงขยายพันธุ์ข้าวในฤดูแล้งปี2561

อ่านต่อ

วันที่ 18 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์คืนจากสมาชิกเกษตรกรแปลงขยายของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

อ่านต่อ

  วันที่ 17ตุลาคม2560  เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรประชุมชี้แจงขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินค่าเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ซื้อคืน พร้อมสำรวจต้นทุนการผลิตข้าวของเกษตรกรที่เข้าร่วมจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ฯ

อ่านต่อ

วันที่ 6 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมเสวนา โครงการ  "5ประสาน สืบสานเกษตร ทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง"  ระดับอำเภอ ครั้งที่ 3

อ่านต่อ

วันที่  5  ตุลาคม  2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมพิธีมอบข้าวสารพระราชทาน  และพิธีมอบดอกไม้จันทน์  เพื่อใช้ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

อ่านต่อ

วันที่  3-5 ตุลาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ดำเนินการสาธิตการตัดถอนพันธุ์ปนร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่สูง ภายในแปลงนาขั้นบันไดของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงป่าคา  บ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 3 ตุลาคม 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหาร กรมการข้าว 

อ่านต่อ

วันพฤหัสบดี ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.00 น. ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ  ร่วมพิธี  “ เชิญธงชาติไทย และร้องเพลงชาติไทย” เนื่องในวันธงชาติไทย และครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย

อ่านต่อ

วันที่ 27 กันยายน 2560 นายวันชัย  ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยข้าราชการ  เข้าร่วมพิธีเปิดที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด และกิจกรรมสาธิตการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวทับทิมชุมแพ ตามโครงการส่งเสริมข้าวตลาดเฉพาะ ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 26 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกดำเนินงาน การตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝนปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 26 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2560 ของหน่วยงานราชการร่วมในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงป่าคา

อ่านต่อ

วันที่ 26 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมสัมมนาลูกค้ารายใหญ่ ประจำปี 2560 ดำเนินการโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต 2 (ภาคเหนือ) จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 25 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามการเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูฝน ปี 2560 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร

อ่านต่อ

  วันที่ 25 กันยายน 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย กิจกรรมสำรองเมล็ดพันธุ์เพื่อความมั่นคงแห่งชาติ

อ่านต่อ

วันที่ 22 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมกันเก็บเกี่ยวข้าว กข61 โครงการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 20-21 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ดำเนินการตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ก่อนการเก็บเกี่ยวข้าว กข49 ฤดูฝน ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 19-20 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 ชั้นพันธุ์ขยาย ฤดูฝน ปี 2560

อ่านต่อ

วันที่ 19 – 20 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุม “สรุปผลการบริหารจัดการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน ปี 2560”

อ่านต่อ

วันที่ 18-19 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมการสัมมนาให้บริการด้วยความเป็นเลิศ "Excellent Services"

อ่านต่อ

วันที่ 18-19 กันยายน 2560  เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงแพงเพชร  เข้าร่วมฝึกอบรม "เสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

อ่านต่อ

วันที่ 13-16 กันยายน 2560  เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรออกดำเนินการตรวจตัดสินคุณภาพแปลงขยายพันธุ์เมล็ดพันธุ์ข้าวกข29 ชั้นพันธุ์จำหน่าย ฤดูฝนปี2560

อ่านต่อ

 วันที่ 13-14 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์การตรวจตัดสินแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 

อ่านต่อ

วันที่ 15 กันยายน 2560  เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายผู้นำกลุ่มระดับจังหวัด (นาแปลงใหญ่หลักเกณฑ์ใหม่ ปี 2560)

อ่านต่อ

  วันที่ 14-15 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมสัมมนาโครงการฝึกอบรมวิเคราะห์อัตรากำลังและวางแผนกำลังคน Module 2

อ่านต่อ

  วันที่ 13-14 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ออกดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีGAP seedปี2560

อ่านต่อ

วันที่ 13 กันยายน 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรตรวจติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ