เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย

ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เมล็ดพันธุ์ที่มีจำหน่าย
มีจำหน่าย
(กิโลกรัม)
ราคากิโลกรัมละ
(บาท)
ราคา/กระสอบ
บรรจุ 25 กิโลกรัม
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ ขยาย/แล้ง/60)
จำหน่ายหมดแล้ว
16 400
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ ขยาย/ฝน/60)
จำหน่ายหมดแล้ว
16
400
    ข้าว กข49
(ชั้นพันธุ์ จำหน่าย/ฝน/60)
มีจำหน่าย
 625 กก.
15 375
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ ขยาย/ฝน/60)
มีจำหน่าย
 189,275 กก.
16
400
    ข้าว กข29
(ชั้นพันธุ์ จำหน่าย/ฝน/60)

จำหน่ายหมดแล้ว

15
375
kokor29kokor49
 
  *  ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าว 5,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 5 %
*** ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร 0 5571 0014 - 15 
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2560-2562 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี 2559-2560 คลิ๊กที่นี่
รายชื่อตัวแทนจำหน่ายพันธ์พืช ของกรมการข้าว ประจำปี
2558-2560 คลิ๊กที่นี่

  

ข่าวประชาสัมพันธ์

เตือนเกษตรกรเฝ้าระวังการระบาดของแมลงบั่ว  การป้องกันกำจัด   1  2  3 

เปิดเผยราคากลางคุรุภัณฑ์การเกษตร 3 รายการ  ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2560 รายละเอียด 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

Prev Next

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการประชุมระบบควบคุมภายใน ICS กลุ่มแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและการบันทึกคู่มือเกษตรกรครั้งที่1 ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ได้เข้าร่วมประชุมติดตามการจัดเวที Kick Off การดำเนินงานตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ครั้งที่ 1

อ่านต่อ

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการประชุมให้ความรู้เกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 3

อ่านต่อ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่(นาแปลงใหญ่)

อ่านต่อ

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯเข้าร่วมประชุมโครงการประชาคมระดับตำบล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงความเป็นมาและเหตุผลความจำเป็นของโครงการขยายศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมทางไกลการเตรียมโครงการเมนูขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทย ตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

อ่านต่อ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการประชุมเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวครั้งที่ 1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP Seed ปี2561

อ่านต่อ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้จัดประชุมผู้ประกอบการรับจ้างเครื่องจักรกล

อ่านต่อ

วันที่15 กุมภาพันธ์​ 2561​ เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ติดตามโครงการจัดตั้งหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

อ่านต่อ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมการจัดเวทีชุมชน ของหน่วยงานภาคีโดยการบูรณาร่วมกันในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวรเป็นผู้แทนในการประชุมระดมความคิดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการดำเนินโครงการนวัตกรรมการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินการติดตามการเจริญเติบโตของข้าวพันธุ์ กข61 ในแปลงวิจัยการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ปีที่ 2

อ่านต่อ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมการจัดเวทีชุมชน ของหน่วยงานภาคีโดยการบูรณาร่วมกันในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้เข้าร่วมประชุมติดตามงานงบประมาณและรายงานผลกิจกรรมต่างๆ ของโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน

อ่านต่อ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมการจัดเวทีชุมชนของหน่วยงานภาคีโดยการบูรณาร่วมกันในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่​13 กุมภาพันธ์​2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชรร่วม​กับหน่วยงาน​ภาคีบูรณาการจัดกระบวนการเรียนรู้​ให้​กับ​เกษตรกร​ผู้​นำ​ ภายใต้​โครงการ​ศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร

อ่านต่อ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้เข้าร่วมประชุมติดตามงานและรายงานผลของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯบ้านป่าคา

อ่านต่อ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรดำเนินงานการประชุมเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวครั้งที่ 1/2561 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP Seed ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมคณะอนุกรรมการติดตามกำกับดูแลการบริหารจัดการข้าวระดับจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมจัดกิจกรรมการจัดเวทีชุมชน ของหน่วยงานภาคีโดยบูรณาการร่วมกันในการดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมคณะข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงาน ร่วมกันจัดงานวันรณรงค์การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตข้าวนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน พื้นที่จังหวัดตาก

อ่านต่อ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

วันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรตรวจติดตามเอกสารการรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

วันที่​6-7 กุมภาพันธ์​2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชรประสานงาน​กับเกษตรอำเภอ​ท่าสองยาง​ เพื่อร่วมกัน​ดำเนินกิจกรรมนำนักเรียน​/นักศึกษา​ ดูงานในแปลงเรียนรู้​ ภายใต้​โครงการ​ศูนย์​เรียนรู้​การ​เพิ่มประ​สิทธิ​ภาพ​การผลิต​สินค้า​เกษตร​ ปี​2561

อ่านต่อ

วันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรดำเนินงานการประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์การรับรองระบบควบคุมภายใน ICS ครั้งที่1 โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP Seed ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 2 - 6 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามโครงการปรับนาขั้นบันได 10 ราย 10 ไร่ ตามสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านป่าคา

อ่านต่อ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดเวทีเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวตามมาตรฐาน GAP ด้าน ICS ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561 ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมเจ้าหน้าที่งานตลาดและคลังเมล็ดพันธุ์ ปี2561

อ่านต่อ

วันที่ 30-31 มกราคม 2561เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง บ้านหนองกรด และบ้านลานตาบัว เพื่อการดำเนินงานพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นไปตามระบบมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP seed  ปี2561

อ่านต่อ

วันที่ 31 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมบูรณาการหน่วยงานภาคีขับเคลื่อนการดำเนินโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (หลักเกณฑ์ใหม่)

อ่านต่อ

|วันที่ 26 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน ( lCS ) GAP แบบกลุ่ม ครั้งที่ 2 ปี 2561  

อ่านต่อ

วันที่ 26 มกราคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ​เข้าร่วมการประชุมและชี้แนวเขตที่ดินสถานที่ขอถอนสภาพและขอใช้ที่ดินเพื่อก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตรร่วมกับ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตร องค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้าง ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรพิจิตร

อ่านต่อ

วันที่ 26 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามแปลงงานวิจัยโครงการศึกษาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวภายใต้สภาพอากาศ​ที่เปลี่ยนแปลง  

อ่านต่อ

วันที่ 26 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรประชุมกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม​ เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเป็นไปตามระบบมาตรฐาน​การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าว

อ่านต่อ

วันที่ 25​ มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 1 ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 25 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำผู้ตรวจประเมินจากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ชัยนาท เข้าตรวจประเมิน GAP แบบกลุ่ม ครั้งที่ 2 ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 25 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน ( lCS ) GAP แบบกลุ่ม ครั้งที่ 2 ปี 2561  

อ่านต่อ

วันที่25 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมจัดนิทรรศการ โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"

อ่านต่อ

วันที่ 22-24 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมการศึกษาดูงานร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯบ้านป่าคาในพื้นที่โครงการหลวงและโครงการพระราชดำริ จังหวัดเชียงราย  

อ่านต่อ

วันที่ 23-24 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินการตรวจแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวแปลงติดตามปี 2559 ระยะข้าวแตกกอโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP Seed ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่​24 มกราคม​​2561 นายวันชัย​ ธงชัย​ ผู้​อำนวยการ​ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชร​ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ร่วม​จัดงานวันปักดำ​ กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการ พัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง​Smart Farmer​ ปี ​2561

อ่านต่อ

วันที่ 22- 24 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมฝึกอบรมหลักสูตรผู้ตรวจประเมินระบบควบคุมภายในแบบกลุ่มตามมาตรฐานสินค้าเกษตร เรื่องเกษตรอินทรีย์

อ่านต่อ

วันที่ 24 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรนำผู้ตรวจประเมิน จาก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ร่วมกับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท เข้าตรวจประเมิน GAP แบบกลุ่ม ครั้งที่ 2 ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 24 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน ( lCS ) GAP แบบกลุ่ม ครั้งที่ 2 ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่​23 มกราคม​​2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการขยายผลโครงการหลวงเพื่อแก้ปัญหาพื้นที่ปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน​ พื้นที่อำเภอแม่ระมาด​ ครั้งที่​1/2561

อ่านต่อ

วันที่ 23 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าตรวจประเมิน GAP แบบกลุ่ม ครั้งที่ 2 ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่​22 -​ 23 มกราคม​​2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดเตรียมงานวันปักดำ​ กิจกรรมศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง​Smart Farmer​ ปี ​2561

อ่านต่อ

วันที่ 23 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าตรวจประเมินระบบควบคุมภายใน ( ICS ) GAP แบบกลุ่ม ครั้งที่ 2

อ่านต่อ

วันที่ 23 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรนำผู้ตรวจประเมิน จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ กับศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชัยนาท ตรวจติดตาม ระบบ GAP รายเดี่ยว

อ่านต่อ

วันที่​22 มกราคม​2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

วันที่ 18 มกราคม 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงานพิธีกินข้าวใหม่ของชาวไทยภูเขาเผ่าม้ง ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 18-19 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมประชุมชี้แจงกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP Seed ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่​15​ -19 มกราคม​2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชรได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้ตรวจประเมินระบบการผลิตข้าว GAP "

อ่านต่อ

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้ดำเนินการยื่นหนังสือให้สำนักงานที่ดินจังหวัดพิจิตรและองค์การบริหารส่วนตำบลโรงช้างเพื่อขออนุญาตถอนสภาพและขอใช้ที่ดินสำหรับสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร 

อ่านต่อ

วันที่​15​ มกราคม​2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์​เมล็ด​พันธุ์​ข้าว​กำแพงเพชรติดตาม​และเตรียมความพร้อมการจัดงานวันปักดำ​ โครงการพัฒนา​เกษตรกร​ปราด​เปรื่อง​Smart​ Farmer​ ปี​2561

อ่านต่อ

วันที่ 10-12 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 12 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ครั้งที่1 ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 9-12 มกราคม2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการรับสมัครกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวเข้าร่วมโครงการตรวจสอบรับรองการผลิตเมล็ดพันธุ์ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการผลิตข้าวอินทรีย์ ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าพื้นที่โครงการนาแปลงใหญ่เพื่อรับทราบปัญหาของเกษตรกรที่เข้าร่วม MOU

อ่านต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 1/2561

อ่านต่อ

วันที่ 11 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามการปักดำนาแปลงงานวิจัย โครงการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง และติดตามการปักดำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 10 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว            ครั้งที่1/2561

อ่านต่อ

วันที่ 10 มกราคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมอวยพรปีใหม่ผู้บริหารกรมการข้าว เนื่องในโอกาสในวันขึ้นปีใหม่ ปี 2561  

อ่านต่อ

วันที่ 9 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่ 1 เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 9 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติงานแบบบูรณาการโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ประจำปีงบประมาณ 2561

อ่านต่อ

วันที่ 9 มกราคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าร่วมปล่อยกุ้งก้ามกรามภายใต้โครงการส่งเสริมการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามกราม เครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 8 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ร่วมกับศูนย์เรียนรู้เครือข่ายด้านข้าว ครั้งที่1

อ่านต่อ

วันที่ 3-6 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมการสัมมนาเพิ่มสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติพันธุ์พืช พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อ่านต่อ

วันที่ 5 - 6 มกราคม 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมต้อนรับนายพลากร  สุวรรณรัฐ องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือ

อ่านต่อ

วันที่ 5 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่ ระดับจังหวัด

อ่านต่อ

วันที่ 4-5 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการรับสมัครกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวพร้อมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานและการติดตามการดำเนินงานการรับรองระบบควบคุมภายใน

อ่านต่อ

วันที่ 3 มกราคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมสำรวจเตรียมความพร้อมพื้นที่แปลงนารวมจำนวน 62 ไร่ ร่วมกับเกษตรกร เจ้าของพื้นที่ในโครงการฯ ที่ดำเนินการเป็นแปลงทดลอง แปลงเกษตรข้าวอัจฉริยะ 4.0

อ่านต่อ

วันที่ 26-29 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินการรับสมัครและสำรวจข้อมูลการเข้าร่วมโครงการตรวจรับรองคุณภาพการผลิตข้าว ปี 2561

อ่านต่อ

วันที่ 28 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมกันตรวจสอบกระสอบพลาสติกสาน บรรจุเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 

อ่านต่อ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เปิดจุดบริการประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2560 – 7 มกราคม 2561

อ่านต่อ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว​ พันธุ์ กข29 ฤดูแล้งปี 2561​ ตำบลห้วยยั้ง​ อำเภอพรานกระต่าย​ จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง Smart Farmer ปี 2561 โรงเรียนบ้านสะแกเครือ อำเภอเมือง จังหวัดตาก  

อ่านต่อ

วันที่ 27 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ปี 2561 ณ สำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ SC (Single Command) จังหวัดตาก  

อ่านต่อ

วันที่ 26-28 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมสัมมนาหลักสูตรการเตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

อ่านต่อ

วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมอบรมผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยใช้นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนา ณ โรงแรมชากังราว จังหวัดกำแพงเพชร  

อ่านต่อ

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมประชุมพบปะ 3 ประสาน สืบสาน โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

  วันที่ 24 ธันวาคม 2560 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะ ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวฯ นำโดยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เพื่อตรวจเยี่ยมในการเตรียมความพร้อมในการจัดงานของกลุ่มฯ สมาชิกโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561  

อ่านต่อ

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายและแผนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จจังหวัดกำแพงเพชร

อ่านต่อ

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดประชุมหน่วยงานภาคี ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2561

อ่านต่อ