ประชาสัมพันธ์


เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 ครั้งที่ 3

นางพรพรรณ บุสสกร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายพีรพัฒน์ โทนธนู นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์ข้าวชุมชน ปี 2565 ครั้งที่ 3 โดยมีนายขจร โนวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการผลิตข้าว เป็นประธาน ณ ห้องประชุมข้าวตอกพระร่วง ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-08-08 15:56:12

อ่านต่อ...

โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565

นางพรพรรณ บุสสกร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ เดินหน้าประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร ปี 2565 กิจกรรมพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ เปิดรับสมัครร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร และจังหวัดตาก เข้าร่วมโครงการฯ โดยร้านที่ผ่านการตรวจประเมินจากคณะกรรมการตรวจประเมินร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจะได้รับใบรับรองร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี Good Rice Seed Shop จากกรมการข้าว

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-02-07 10:26:26

อ่านต่อ...

การประชุมกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคเหนือตอนล่าง ครั้งที่ 1/2565

วันที่ 26 มกราคม 2565 นางพรพรรณ บุสสกร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ นางสาวเกษมณี ทันใจ หัวหน้าหลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์ และประธานกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมวางแผนการผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวของกลุ่มศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวภาคเหนือตอนล่างปี 2566 และแนวทางการเชื่อมโยงตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์สู่เกษตรกรอย่างทั่วถึง ทันเวลา โดยมีนายสุนทร โนราช เป็นประธานการประชุมฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิษณุโลก ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวนครสวรรค์ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุโขทัย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร และศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2022-01-28 15:03:54

อ่านต่อ...

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอแสดงความยินดี กับร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการตรวจประเมินได้รับใบรับรองร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2564

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าวเล็งเห็นความสำคัญของเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญ การใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ ทำให้ข้าวผลผลิตสูงและมีคุณภาพ ทั้งนี้ ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-11-16 14:12:31

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation: COO) จังหวัดกำแพงเชร

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางพรพรรณ บุสสกร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation: COO) จังหวัดกำแพงเชร เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระยะที่ 2 จำนวน 12 แปลง ประกอบด้วย แปลงใหญ่ข้าว จำนวน 6 แปลง แปลงใหญ่กล้วยไข่ 1 แปลง แปลงใหญ่มะนาว 1แปลง และแปลงใหญ่มันสำปะหลัง 4 แปลง โดยมี นายจิรประวัติณ์ ไทยประสิทธิ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานคณะกรรมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-11-04 15:06:27

อ่านต่อ...

การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564 ได้แก่พันธุ์ กข49 ประมาณเดือนธันวาคม 2564 และกข41 ประมาณเดือนมกราคม 2565 หากท่านใดสนใจขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนเข้าซื้อ หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 710014 ต่อ 102 หรือสั่งจองเมล็ดพันธุ์ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ ทั้งนี้ เป็นไปตามการจัดสรรของคณะกรรมการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-10-20 10:12:32

อ่านต่อ...

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2565

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-09-29 11:01:16

อ่านต่อ...

วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564

วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-09-29 10:58:51

อ่านต่อ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข79

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข79

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-09-10 09:01:43

อ่านต่อ...

สารวัตรเกษตร ออกตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-09-10 08:58:09

อ่านต่อ...

ตัวแทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรและชาวกรมการข้าว ส่งมอบข้าวสารและอาหารแห้งที่ได้รับบริจาค

วันที่ 24 สิงหาคม​ 2564​ นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ ส่งมอบข้าวสารและอาหารแห้งที่ได้รับบริจาค จากสมาชิกศูนย์ฯและผู้มีจิตกุศล ให้แก่ตัวแทน รบสต.บ้านป่าคา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-09-08 14:31:26

อ่านต่อ...

สารวัตรข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

สารวัตรข้าวออกตรวจติดตาม กำกับ ดูแล สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-09-08 14:27:04

อ่านต่อ...