ประชาสัมพันธ์


ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอแสดงความยินดี กับร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการตรวจประเมินได้รับใบรับรองร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2564

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าวเล็งเห็นความสำคัญของเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญ การใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ ทำให้ข้าวผลผลิตสูงและมีคุณภาพ ทั้งนี้ ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-11-16 14:12:31

อ่านต่อ...

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation: COO) จังหวัดกำแพงเชร

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางพรพรรณ บุสสกร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation: COO) จังหวัดกำแพงเชร เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระยะที่ 2 จำนวน 12 แปลง ประกอบด้วย แปลงใหญ่ข้าว จำนวน 6 แปลง แปลงใหญ่กล้วยไข่ 1 แปลง แปลงใหญ่มะนาว 1แปลง และแปลงใหญ่มันสำปะหลัง 4 แปลง โดยมี นายจิรประวัติณ์ ไทยประสิทธิ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานคณะกรรมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-11-04 15:06:27

อ่านต่อ...

การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564 ได้แก่พันธุ์ กข49 ประมาณเดือนธันวาคม 2564 และกข41 ประมาณเดือนมกราคม 2565 หากท่านใดสนใจขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนเข้าซื้อ หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 710014 ต่อ 102 หรือสั่งจองเมล็ดพันธุ์ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ ทั้งนี้ เป็นไปตามการจัดสรรของคณะกรรมการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-10-20 10:12:32

อ่านต่อ...

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2565

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-09-29 11:01:16

อ่านต่อ...

วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564

วันพระราชทานธงชาติไทย ประจำปี 2564 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-09-29 10:58:51

อ่านต่อ...

ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข79

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จัดประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การประชุมเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดข้าวพันธุ์ กข79

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-09-10 09:01:43

อ่านต่อ...

สารวัตรเกษตร ออกตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-09-10 08:58:09

อ่านต่อ...

ตัวแทนศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรและชาวกรมการข้าว ส่งมอบข้าวสารและอาหารแห้งที่ได้รับบริจาค

วันที่ 24 สิงหาคม​ 2564​ นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ ส่งมอบข้าวสารและอาหารแห้งที่ได้รับบริจาค จากสมาชิกศูนย์ฯและผู้มีจิตกุศล ให้แก่ตัวแทน รบสต.บ้านป่าคา

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-09-08 14:31:26

อ่านต่อ...

สารวัตรข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

สารวัตรข้าวออกตรวจติดตาม กำกับ ดูแล สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-09-08 14:27:04

อ่านต่อ...

นายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้ติดตามการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องอบข้าว

นายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน ได้ติดตามการก่อสร้างอาคารเก็บเครื่องอบข้าว และอาคารสาธารณะของกลุ่มแปลงใหญ่

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-09-08 14:19:18

อ่านต่อ...

อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร เพื่อตรวจติดตามผลการดำเนินงานและรับฟังการบรรยายภาพรวม ปัญหาอุปสรรค ของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

นายอาชว์ชัยชาญ เลี้ยงประยูร อธิบดีกรมการข้าว ลงพื้นที่ศูนย์เมล็ดพันธุืข้าวกำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-09-08 14:08:10

อ่านต่อ...