ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    66  

   

ประวัติความเป็นมา

 ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดกำแพงเพชร จัดตั้งตาม
      โครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช ภายใต้เงินกองทุนความร่วมมือ
      ทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลประเทศญี่ปุ่น (OECF) รวมเงินงบประมาณ
      ก่อสร้างทั้งสิ้น 64,820,642 บาท โดยก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 
      22 มีนาคม 2530 เป็นต้นมา...   และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ
      เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2533 สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
      กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ปี 2545 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 9 
            จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร 
       กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

 ปี 2549 ย้ายมาสังกัดกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
           
เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร"