ประวัติความเป็นมา


  •   2021-03-19 10:15:05    410  

   

ประวัติความเป็นมา

                ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดกำแพงเพชร จัดตั้งตามโครงการผลิตและขยายพันธุ์พืช ภายใต้เงินกองทุนความร่วมมือทางเศรษฐกิจโพ้นทะเลประเทศญี่ปุ่น (OECF) รวมเงินงบประมาณก่อสร้างทั้งสิ้น 64,820,642 บาท โดยก่อสร้างแล้วเสร็จตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2530 เป็นต้นมา และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2533 สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

        ปี 2545 เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชที่ 9 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                ปี 2549 ย้ายมาสังกัดกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปลี่ยนชื่อเป็น "ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร"