ข่าวประชาสัมพันธ์


Sample project image

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวขอแสดงความยินดี กับร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผ่านการตรวจประเมินได้รับใบรับรองร้านจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี ปี 2564

กองเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าวเล็งเห็นความสำคัญของเมล็ดพันธุ์ข้าว ซึ่งเป็นปัจจัยการผลิตที่มีความสำคัญ การใช้เมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพ ทำให้ข้าวผลผลิตสูงและมีคุณภาพ ทั้งนี้ ยังช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรได้

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-11-16 14:12:31

อ่านต่อ...
Sample project image

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation: COO) จังหวัดกำแพงเชร

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางพรพรรณ บุสสกร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation: COO) จังหวัดกำแพงเชร เพื่อพิจารณาเห็นชอบโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระยะที่ 2 จำนวน 12 แปลง ประกอบด้วย แปลงใหญ่ข้าว จำนวน 6 แปลง แปลงใหญ่กล้วยไข่ 1 แปลง แปลงใหญ่มะนาว 1แปลง และแปลงใหญ่มันสำปะหลัง 4 แปลง โดยมี นายจิรประวัติณ์ ไทยประสิทธิ์ รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานคณะกรรมการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดกำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-11-04 15:06:27

อ่านต่อ...
Sample project image

การจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเปิดจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2564 ได้แก่พันธุ์ กข49 ประมาณเดือนธันวาคม 2564 และกข41 ประมาณเดือนมกราคม 2565 หากท่านใดสนใจขอให้ติดต่อสอบถามรายละเอียดการจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวก่อนเข้าซื้อ หมายเลขโทรศัพท์ 055 – 710014 ต่อ 102 หรือสั่งจองเมล็ดพันธุ์ระหว่างวันที่ 20 ตุลาคม 2564 - 12 พฤศจิกายน 2564 ในวันเวลาราชการ ทั้งนี้ เป็นไปตามการจัดสรรของคณะกรรมการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-10-20 10:12:32

อ่านต่อ...
Sample project image

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2565

การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2565

โดย : ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร วันที่ 2021-09-29 11:01:16

อ่านต่อ...
จัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (4)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2022-01-24 15:04:30    3     1 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (3)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-12-17 15:28:13    19     6 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (2)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-12-17 15:22:45    10     2 

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

  • โดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร   2021-10-27 15:27:35    29     8 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง


การสื่อสารภายใน


ลิงค์อื่นๆ