ตรวจประเมินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565


    เจ้าหน้าที่กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรตรวจประเมินคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูฝน ปี 2565 เพื่อควบคุมคุณภาพแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด