สารวัตรข้าวศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร


    สารวัตรข้าวออกตรวจติดตาม กำกับ ดูแล สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

   

วันที่ 24 สิงหาคม 2564
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร
โดยนางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายศักดิ์สิทธิ์ แย้มบัญชา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน นางสาวจามจุรี มณีวงศ์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ออกตรวจติดตาม กำกับ ดูแล สถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า ณ อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร