สารวัตรเกษตร ออกตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม


    ตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า

    วันที่ 8 กันยายน 2564 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวเกศิณี  แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ  นายศักดิ์สิทธิ์  แย้มบัญชา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน ออกตรวจติดตามกำกับดูแลสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้า ตามพรบ.พันธุ์พืช พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โครงการยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร กิจกรรมตรวจร้านค้า ณ เขตอำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร