การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2565


    การคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2565

    วันที่ 24-25 และ 27-28 กันยายน 2564 นางพรพรรณ บุสสกร ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ประธานคณะทำงานคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรดีเด่นระดับภาคเหนือตอนล่าง ปี 2565 ร่วมกับคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ตรวจสอบผลงานของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร จำนวน 4 สาขา ได้แก่ 1) เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพทำนา 2) กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 3) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวหอมมะลิ และ 4) ศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชน ประเภทข้าวอื่นๆ ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และจังหวัดกำแพงเพชร