บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1661  

นาย สันติ ไชยา

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง ญาณิฐา ศรีมณี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

นางสาว สุนทรียา ทรงสุภา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

055 710 014

[email protected]

นางสาว ปาริชาติ ภู่สอน

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

นาย ประสิทธิ์ แก้วลี

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

นาง ธัญรดี คำภิรปาวงค์

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว


นาย วัชรพงศ์ วรรณวงศ์

นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

055 710 014

[email protected]