บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    181  

นาง พรพรรณ บุสสกร

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง สุรีย์ พูลสวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาง ญาณิฐา ศรีมณี

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาง พรรณี พวงมาลี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว สุนทรียา ทรงสุภา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ปาริชาติ ภู่สอน

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาง ธัญรดี คำภิรปาวงค์

พนักงานพัสดุ ส4

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาย กิตติภพ คำภิรปาวงค์

พนักงานธุรการ ส4

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาย สมพร ท้าวเมือง

ช่างไฟฟ้า

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาย ต้อง ชื่นเรื่อง

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาย ประสิทธิ์ แก้วลี

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาย เกียรติพงษ์ เสลา

พนักงานขับรถยนต์ ส2

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาย นิพนธ์ ทองสุทธิ์

พนักงานขับรถยนต์ ส2

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาย จินดา พิมพา

พนักงานขับรถยนต์

นางสาว ปรียาภรณ์ บุญดา

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาว รสสุคนธ์ โสภาค

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

นาย ศุภวิชญ์ คำสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาว กิติพร โสมพันธุ์

แม่บ้าน

นาย นิรุตต์ ทรงสุภา

พนักงานขับรถยนต์

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว


นาย วัชรพงศ์ วรรณวงศ์

นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว กมลวรรณ ตีเมืองสอง

นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาย สาด ทุกทิวา

นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐโชค จิตรากร

นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาย ชูชาติ ธงชัย

ช่างเครื่องกล ช3

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาย สมพงษ์ มากสวนปาน

ช่างซ่อมบำรุง ช3

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาย บุญธรรม ขันทอง

ช่างซ่อมบำรุง ช3

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ศิริพร วังยาว

นักเกษตร

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาย อำนาจ เขียวยิ่ง

นักวิชาการเกษตร

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาย อภิเชษฐ ธงชัย

ช่างเทคนิค

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาย ระพิพัฒน์ การะเวก

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นาย พาสุข จันทร์นาค

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโรงงาน

นาย ธงชัย แสงเมือง

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโรงงาน

นาย นิพล สังข์ทอง

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโรงงาน

นาย ศรีไพร สังข์ทอง

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโรงงาน

นางสาว ฉวรรค์ ยี่โสดสารี

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโรงงาน

นาย ชรินทร์ ประคำมิน

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโรงงาน

นางสาว สนม ด้วงรักษา

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโรงงาน

นาย วิวัฒน์ แก้วมราช

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นางสาว เกศิณี แก้วมาลา

นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาง สายสวาท บุญดา

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาง ชนาภา ปัทมาลี

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาง ถวิล จันทร์นาค

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว อภิญญา หอมเนียม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นางสาว เกษมณี ทันใจ

นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาย ศักดิ์สิทธิ์ แย้มบัญชา

เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงาน

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาย สมชาย สุดไทย

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช2

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาย ธนุส บุญดา

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว นลิษรา อุตมูล

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร (ค.พัฒนาและส่งเสริมการเกษตร)

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว จามจุรี มณีวงศ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว ศิรประภา ท้วมทองดี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นางสาว สุนิสา สุดไทย

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นางสาว ลดารัตน์ ทันที

นักวิชาการเกษตร ปฏิบัติการ

055 710 014

Kpp_rsc@rice.mail.go.th

นาย สุรวิทย์ ดาอ่ำ

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นาย ภาณุวัฒน์ ทวีศักดิ์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร