บุคลากร


  •   2021-03-19 10:15:05    1096  

นาง พรพรรณ บุสสกร

ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

055 710 014

[email protected]

ฝ่ายบริหารทั่วไป


นาง สุรีย์ พูลสวัสดิ์

นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป

055 710 014

[email protected]

นาง ญาณิฐา ศรีมณี

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

055 710 014

[email protected]

นาง พรรณี พวงมาลี

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

055 710 014

[email protected]

นางสาว สุนทรียา ทรงสุภา

เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

055 710 014

[email protected]

นางสาว ปาริชาติ ภู่สอน

เจ้าพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน

055 710 014

[email protected]

นาง ธัญรดี คำภิรปาวงค์

พนักงานพัสดุ ส4

นาย กิตติภพ คำภิรปาวงค์

พนักงานธุรการ ส4

นาย สมพร ท้าวเมือง

ช่างไฟฟ้า ช2

นาย เกียรติพงษ์ เสลา

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นาย นิพนธ์ ทองสุทธิ์

พนักงานขับรถยนต์ ส2

นาย ต้อง ชื่นเรื่อง

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

นาย ประสิทธิ์ แก้วลี

พนักงานรักษาความปลอดภัย บ2

นางสาว ปรียาภรณ์ บุญดา

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาว รสสุคนธ์ โสภาค

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

นาย ศุภวิชญ์ คำสุวรรณ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

นาย จินดา พิมพา

พนักงานขับรถยนต์

นาย ธงชัย แสงเมือง

พนักงานขับรถยนต์

นาย นิรุตต์ ทรงสุภา

พนักงานขับรถยนต์

นางสาว ศรัญญา บัวยอด

แม่บ้าน

กลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว


นาย วัชรพงศ์ วรรณวงศ์

นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มผลิตเมล็ดพันธุ์

055 710 014

[email protected]

นาย สาด ทุกทิวา

นักวิชาการส่งเสริม การเกษตรปฏิบัติการ

055 710 014

[email protected]

ว่าที่ร้อยตรี ณัฐโชค จิตรากร

นายช่างไฟฟ้า ปฏิบัติงาน

055 710 014

[email protected]

นาย ชูชาติ ธงชัย

ช่างเครื่องกล ช3

นาย สมพงษ์ มากสวนปาน

ช่างซ่อมบำรุง ช3

นาย บุญธรรม ขันทอง

ช่างซ่อมบำรุง ช3

นางสาว ศิริพร วังยาว

นักเกษตร

นาย อำนาจ เขียวยิ่ง

นักวิชาการเกษตร

นาย อภิเชษฐ ธงชัย

ช่างเทคนิค

นางสาว ภาณุมาศ เวชกร

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นาย วิวัฒน์ แก้วมราช

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นาย ภาณุวัฒน์ ทวีศักดิ์

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นาย พาสุข จันทร์นาค

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโรงงาน

นาย นิพล สังข์ทอง

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโรงงาน

นาย ศรีไพร สังข์ทอง

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโรงงาน

นาย ชรินทร์ ประคำมิน

ผู้ช่วยปฏิบัติงานโรงงาน

กลุ่มควบคุมคุณภาพ


นางสาว เกศิณี แก้วมาลา

นักวิชาการเกษตร ชำนาญการ

055 710 014

[email protected]

นาง สายสวาท บุญดา

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3

055 710 014

[email protected]

นาง ชนาภา ปัทมาลี

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3

055 710 014

[email protected]

นาง ถวิล จันทร์นาค

พนักงานห้องปฏิบัติการ ส3

055 710 014

[email protected]

นางสาว นลิษรา อุตมูล

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาว อภิญญา หอมเนียม

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

กลุ่มพัฒนาธุรกิจเมล็ดพันธุ์


นาย ศักดิ์สิทธิ์ แย้มบัญชา

เจ้าพนักงานการเกษตร ปฏิบัติงาน

055 710 014

[email protected]

นาย สมชาย สุดไทย

พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช2

055 710 014

[email protected]

นาย ธนุส บุญดา

ผู้ช่วยช่างทั่วไป ช2

055 710 014

[email protected]

นางสาว จามจุรี มณีวงศ์

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

นางสาว ศิรประภา ท้วมทองดี

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่

กลุ่มถ่ายทอดวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี


นางสาว นัฐรินทร์ยา พุทธนพิมพ์ดาภร

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นางสาว สุนิสา สุดไทย

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร

นาย สุรวิทย์ ดาอ่ำ

ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร