วิสัยทัศน์/พันธกิจ


  •       324  

   

วิสัยทัศน์

                        ข้าวไทยก้าวไกลด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลาดนำการผลิต ชีวิตชาวนาเข้มแข็ง


บทบาทภารกิจ

1. ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้นพันธุ์ขยายและชั้นพันธุ์จำหน่าย เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมและกระจายพันธุ์ข้าว
2. ส่งเสริมเผยแพร่และกระจายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกร
3. ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวในท้องถิ่น เช่น การผลิตเมล็ดพันธุ์ของศูนย์ข้าวชุมชน 
4. สนับสนุนการดำเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของเอกชน
5. ศึกษาวิจัยและพัฒนาเทคโนโลนีการผลิตการใช้และการตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าว
6. ถ่ายทอดความรู้ด้านวิทยาการผลิตเมล็ดพันธุ์
7. สนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ข้าวและเกษตรกร